Opracowała: mgr Iwona Kaleja

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRALNYCH W KLASIE II

opracowany z wykorzystaniem podręczników "Wesoła szkola"

 

 

TEMAT OŚRODKA: FASCYNUJĄCY ŚWIAT PRZYRODY

 

 

CELE OGÓLNE OŚRODKA:

 

·        Zapoznanie z różnorodnością roślin i zwierząt żyjących na łące.

·        Poznanie nazw roślin i zwierząt chronionych żyjących na łąkach.

·        Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.

·        Uwrażliwianie na piękno przyrody.

·        Poznanie zjawiska powstawania tęczy.

·        Zachęcanie do twórczej ekspresji (werbalnej i pozawerbalnej).

·        Organizowanie sytuacji problemowych sprzyjających procesowi tworzenia.

·        Kształtowanie umiejętności wykonywania czterech podstawowych działań matematycznych oraz rozwiązywania zadań tekstowych.

·        Doskonalenie  sprawności fizycznej.

 

 

 

TEMATY OŚRODKÓW DZIENNYCH:

 

1.     JAK ŻYJE ŁĄKA?

2.     ŁĄKA DOMEM ROŚLIN.

3.     ŁĄKA DOMEM ZWIERZĄT.

4.     MUZYKA ŁĄKI.

5.     KOLORY TĘCZY.


 

 DZIEŃ  PIERWSZY

 

TEMAT DNIA : JAK ŻYJE ŁĄKA?

 

Cele ogólne:

·        Zapoznanie z różnorodnością roślin i zwierząt żyjących na łące.

·        Rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności dokładnej, rzetelnej obserwacji, porównywania, odróżniania .

·        Budzenie wrażliwości na piękno otaczającego świata (zachwyt nad pięknem łąki w letniej szacie) i wyrabianie nawyku dbałości o środowisko naturalne człowieka.

 

Cele operacyjne:

Uczeń:

·        Poznaje różnorodność świata roślin i zwierząt w ekosystemie – łąka, dostrzega jego piękno w naturalnym środowisku.

·        Potrafi porównać łąkę z innymi siedliskami roślin.

·        Poznaje nazwy pospolitych gatunków traw i innych roślin łąkowych o kolorowych kwiatach.

·        Doskonali umiejętność rozpoznawania różnych gatunków roślin na podstawie ich charakterystycznych cech.

·        Poznaje budowę trawy.

·        Zna i potrafi poprawnie zapisać nazwy owadów, ptaków i ssaków występujących na łące.

·        Poznaje współzależności występujące w świecie roślin i zwierząt żyjących na łące.

·        Aktywnie uczestniczy w obserwacji życia łąki.

·        Potrafi zgodnie współpracować w zespole.

·        Wykonuje działania na liczbach w zakresie 100.

·        Rozwija swoją sprawność fizyczną, doskonali szybkość i zręczność.

·        Potrafi dokonać samooceny swojej pracy.


 

 

Rodzaje edukacji i ogniwa zajęć

 

Kompetencje  kluczowe

 

Sytuacje dydaktyczne

 

Środki  dydaktyczne

 

Metody nauczania

 

Formy pracy

 

Część wstępna

 

Edukacja polonistyczna

 

 

 

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i przeżywania utworu literackiego

 

1.Czynności organizacyjno-porządkowe

 

2.Wprowadzenie w tematykę ośrodka: słuchanie recytacji wierszy o roślinach i zwierzętach łąki: „Rano na łące”, „Stokrotka”, „Dzwonki”, „Koniczyna”.

 

3.Omówienie celu i przebiegu wycieczki.

Nauczyciel informuje uczniów, że w dniu dzisiejszym zajęcia będą odbywały się na łące. Będziemy obserwować zwierzęta, które zamieszkują łąkę, uczyć się rozpoznawać rośliny. Uczniowie zabierają ze sobą przygotowane przez nauczyciela przewodniki, papierowe serwetki, lupy, skakanki, przyniesione notesy, kredki, ołówki, kocyki. Zwraca uczniom uwagę na sposób przebycia drogi, bezpieczeństwo.

 

 

 

 

Kaseta audio P. s. 108 (załącznik nr1)

 

 

 

E- przeżywanie, ekspozycja utworu

 

 

 

zbiorowa

 

Część właściwa

 

 

 

Edukacja przyrodnicza

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja przyrodnicza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja ruchowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna

 

Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody

 

Wykorzystanie języka do opisywania rzeczywistości

 

 

 

 

Organizowanie pracy własnej i innych

 

 

Projektowanie działań i przyjmowanie odpowiedzialności za ich przebieg i efekty

 

Zdobywanie nowych wiadomości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdobywanie nowych wiadomości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole

 

 

 

 

 

 

Rozwój sprawności umysłowych

 

Po dotarciu na łąkę wybieramy miejsce, gdzie można się zatrzymać, usiąść, przeprowadzić obserwację całej łąki, jej kolorów, wsłuchać się w głosy zwierząt.

 

4.Porównanie łąki z innymi siedliskami roślin:

·        Czym się różni łąka od ogrodu warzywnego? (uczniowie dochodzą do wniosku, że na łące rośnie obok siebie dużo różnych roślin, ze są one zagęszczone, pomieszane w naturalny sposób)

·        Czym się różni łąka od sadu?

 

5.Podział klasy na kilkuosobowe zespoły i przydział zadań.

Każdy zespół otrzymuje kopertę, w której znajdują się zadania do wykonania, ilustracje roślin łąkowych:

·        Badanie wilgotności gleby (dzieci odsuwając rośliny na bok przykładają do ziemi papierowe serwetki),

·        Sprawdzanie, których roślin jest najwięcej (wybrane miejsce otaczają skakanką wyznaczając w ten sposób teren, na którym będą obserwować i liczyć rośliny, zapisują wyniki na kartce wg. ustalenia: trawa – kropka, inna roślina łąkowa (nietrawiasta) – kreska,

·        Rozpoznawanie traw (tymotka, wiechlina łąkowa, mietlica pospolita, życica). Dzieci mają kartki z podpisanymi rysunkami tych roślin. Gdy je znajdą – kładą kartkę w pobliżu rozpoznanej rośliny.

·        Rozpoznawanie innych roślin łąkowych (mniszek lekarski, babka lancetowata, babka zwyczajna, koniczyna, jaskier ostry, stokrotka pospolita). Każda grupa ma podpisane rysunki tych roślin.

 

Nauczyciel dysponuje „Atlasem roślin łąkowych” i w przypadku pytań dzieci o inne rośliny odszukuje je w atlasie i nazywa.

 

·        Zapoznanie z budową trawy. Nauczyciel daje każdej grupie jeden naturalny okaz, uczniowie oglądają je pod lupą, dokonują przekroju łodygi (jest pusta w środku), przeprowadzają obserwację korzeni, liści, kwiatostanu. Wyróżnienie części rośliny, ich nazwanie (z pomocą nauczyciela): korzeń wiązkowy, łodyga, liście, kwiatostan (składa się z dużej liczby kwiatów).

·        Podpatrywanie zwierząt żyjących na łące: zadaniem każdej grupy jest zapisanie nazw zaobserwowanych zwierząt w notesach oraz ustalenie na podstawie obserwacji odpowiedzi na postawiona pytania:

-jakie zwierzęta żyją na łące ( owady, ssaki, ptaki),

-gdzie żyją te zwierzęta (na ziemi, pod ziemią, na roślinach, fruwają, przemieszczają się z miejsca na miejsce),

-jakie zwierzęta interesują się kwiatami roślin łąkowych,

-czy wydają jakieś dźwięki.

 

6.Wykorzystanie środowiska naturalnego w czasie zabaw ruchowych:

-bieg do wyznaczonego miejsca,

-ćwiczenia na wyczucie przestrzeni „Chwytanie powietrza”,

-ćwiczenia naśladowcze „Lot motyla”, „Skacze żabka”, „Bocian”,

-improwizacje ruchowe: dzieci w roli roślin,

-pokonywanie toru przeszkód: przeskok przez skakankę, doskok dosiężny do gałęzi niewidzialnego drzewa, przejście w pozycji niskiej pod trzymaną przez kolegów skakanką.

 

7.Gry i zabawy matematyczne:

·        Koniczynka zmieści 100 – konkurs

Klasa podzielona tak jak wcześniej na grupy. Każda grupa otrzymuje po 6 koniczynek. Nauczycielka informuje, że w trzech listkach każdej koniczynki zmieszczą się trzy takie liczby, że po dodaniu dadzą 100. Zadanie polega na jak najszybszym wpisaniu odpowiednich liczb, ale  tymi liczbami nie mogą być pełne dziesiątki. Wygrywa ta grupa, która pierwsza skończy i wpisze prawidłowe liczby.

 

·        Kolorowy motyl – konkurs

Każda grupa otrzymuje planszę z konturem motyla, wewnątrz którego są kółka (narysowane) z działaniami. Każde dziecko otrzymuje kolorowe kółka, na których umieszczone są wyniki działań. Dzieci przyklejają swoje kółka w odpowiednim miejscu. Wygrywa zespół, który pierwszy wykona zadanie.

·        Dwustronne listki

Każde dziecko otrzymuje listek, na którym z jednej strony jest numerek, a z drugiej jedna sylaba z hasła: DZISIAJ POZNAWALIŚMY ROŚLINY I ZWIERZĘTA, KTÓRE ŻYJĄ NA ŁĄCE. Dzieci patrzą najpierw na swój numerek, a nauczyciel poleca, by ustawiły się tak, by każda następna liczba była większa od poprzedniej. Po takim ustawieniu uczniowie odwracają listki i odczytują hasło.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koperty z rysunkami i nazwami roślin i poleceniami (załączniki nr2-7), notesy, lupy, skakanki,okazy naturalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Rutkowska „Atlas roślin łąkowych”

 

 

Naturalne okazy traw, lupy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skakanki

 

 

 

Karta pracy nr1

 

 

 

 

 

 

 

 

Plansze z motylami i kółka-wyniki (załącznik nr 8-9)

 

 

Listki z liczbami i sylabami (załącznik nr10

 

 

 

 

 

P – pogadanka

 

 

 

 

 

 

 

O, P –praktyczne działanie, rozwiązywanie problemów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O – praktyczne działanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P – ćwiczenia w rachunku pamięciowym

 

 

 

 

 

zbiorowa

 

 

 

 

 

 

 

grupowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zbiorowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grupowa, indywidualna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część końcowa

 

Edukacja polonistyczna

 

Kształtowanie umiejętności oceny i samooceny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Podsumowanie dnia.

Rozmowa w kręgu:

-         Co robiliśmy na dzisiejszych zajęciach?

-         Z czego jesteście zadowoleni?

-         Co mogliście zrobić lepiej?

-         Jak oceniacie swoją pracę?

-         Co wam się nie udało?

 

2.      Zadanie pracy domowej: przeanalizujcie swoje obserwacje, umieśćcie rośliny łąkowe między gazetami tak, by zasuszyły się (dzieci zabierają ze sobą okazy roślin)

3.      Zabawa ruchowa „Złote jajko”: dzieci szukają ukrytych wcześniej przez nauczyciela 5 baloników wypełnionych cukierkami. Odnalezione przez nich „jajka” są nagrodą za zaangażowanie na zajęciach. Nauczyciel czuwa nad sprawiedliwym podziałem odnalezionych słodyczy.

 

10.Bezpieczny powrót do szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baloniki z cukierkami

 

P- pogadanka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O – działanie praktyczne

 

zbiorowa


 

ZAŁĄCZNIK NR 7

 

1.Zbadajcie, czy ziemia na łące jest wilgotna czy sucha.

2.W wybranym miejscu otoczcie skakanką część łąki i zbadajcie, jakich roślin jest najwięcej. Spostrzeżenia notujcie w swoich notesach. Spróbujcie policzyć trawy i inne rośliny łąkowe na tym terenie.

3.W pobliżu miejsca obserwacji odszukajcie rośliny, których rysunki macie w kopercie. Przyjrzyjcie się uważnie tym roślinom, zapamiętajcie ich nazwy.

4.Zapiszcie nazwy zwierząt, które mieszkają na łące. Nazwy zapisujcie w kolumnach dzieląc zwierzęta na owady, ptaki, ssaki. Zastanówcie się gdzie żyją, jak są zbudowane, które z nich interesują się kwiatami roślin, czy wydają jakieś dźwięki. Niektóre z tych zwierząt będziecie mogli obserwować przez lupę.

5.Zaobserwujcie, jak wygląda kretowisko.


 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ŁĄKA   Mieczysława Buczkówna

 

        STOKROTKA                       DZWONKI                      KONICZYNA

Różowa, krótka spódniczka,            Fioletowe dzwoneczki,                 Ile tu pięknych koniczyn!

stoi jak baletniczka                           porusza nimi wiatr,                       Pachną miodem.

na jednej nóżce,                                co przyleciał z sąsiedniej łąki.      Ta ma trzy listki...

na głowie                                          Wcale się nie bronią...                   i ta tylko trzy...

żółty wianuszek.                               Opada z nich rosa,                         może ta będzie miała cztery...

                                                           ale nie dzwonią...                          Trzeba policzyć -

                                                                                                                 też trzy – szkoda.

 

 

 

RANO NA ŁĄCE

Słońce.

Na łące

Wszyscy pracują od samego ranka.

Pszczoła we wnętrzu rumianka

odkurza żółty dywanik

ze złotego pyłu.

Mrówki – ścieżkę oczyściły,

aż świeci każde ziarenko piasku.

Motyl - skrzydełkami

otrzepuje kropelki rosy

z koniczyny.

Osy polerują listki jaskrów,

aż oczy bolą od blasku.


 

DZIEŃ DRUGI

 

TEMAT DNIA: ŁAKA DOMEM ROŚLIN.

 

Cele ogólne:

·        Zapoznanie z różnorodnością form w świecie roślinnym.

·        Zapoznanie z wykorzystaniem łąk przez człowieka.

 

Cele operacyjne:

Uczeń:

·        Zna pospolite gatunki traw rosnących na łąkach oraz pospolite rośliny łąkowe o kolorowych kwiatach.

·        Zna budowę trawy i roślin nietrawiastych.

·        Rozwija swoje zainteresowania przyrodnicze.

·        Zna sposoby wykorzystywania łąki przez człowieka i docenia jej znaczenie dla celów gospodarczych i rekreacyjnych.

·        Rozumie pojęcia pastwisko, siano, sianokosy.

·        Dostrzega niezwykłość poetyckiego obrazu.

·        Ćwiczy umiejętność syntezy poprzez uzupełnianie tekstów z lukami.

·        Poprawnie pisze wyrazy z ó wymiennym i niewymiennym.

·        Chętnie występuje w grach dramowych.

·        Umie prowadzić dialog.

·        Biegle wykonuje działania na liczbach w zakresie 20, ćwiczy dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

·        Wykonuje pracę plastyczną na podany temat.

·        Potrafi zgodnie współpracować w zespole.

 


 

 

Rodzaje edukacji i ogniwa zajęć

 

Kompetencje  kluczowe

 

Sytuacje dydaktyczne

 

Środki  dydaktyczne

 

Metody nauczania

 

Formy pracy

 

Część wstępna

 

 

 

 

Edukacja matematyczna

 

 

 

 

 

 

Rozwój sprawności umysłowych

 

Kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole

 

1.Czynności organizacyjno – porządkowe. Powitanie:

   N. – Każdy bardzo chce!

   U. – Żeby było super w klasie II B!

 

2. Zabawa ruchowa – „Płatki do środeczka!”

Nauczycielka rozdaje dzieciom płatki kwiatów z działaniami. Płatki – dzieci fruwają na wietrze. Nagle spada środeczek kwiatu ( N. kładzie na podłodze pierwsze kółko z liczbą i mówi: płatki kwiatu, proszę do środeczka). Wtedy dzieci, które mają na swoich płatkach odpowiednie działania biegną do koła i układają swoje płatki tak, aby powstał cały kwiat i siadają wokół swego kwiatu. Zabawa trwa dotąd, aż wszystkie kwiaty będą miały swoje płatki. W czasie zabawy i dzieci i nauczyciel sprawdzają poprawność wykonania zadania przez poszczególne dzieci.

 

 

 

 

 

Płatki i środeczki kwiatów (załącznik nr 1-4)

 

 

 

 

 

P- ćwiczenia w rachunku pamięciowym

 

 

 

 

 

zbiorowa

 

Część właściwa

Edukacja polonistyczna

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja środowiskowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja plastyczna

 

 

 

Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności porządkowania i wykorzystywania informacji zdobytych w trakcie obserwacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie ciekawości poznawczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie umiejętności wykonywania 4 podstawowych działań na liczbach

 

 

Wykorzystywanie języka , gestów do opisywania rzeczywistości

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystywanie języka plastyki do opisywania rzeczywistości i wyrażania siebie

 

3.Nawiązanie do wycieczki na łąkę.

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wyglądu łąki w czerwcu, różnorodności roślin, kolorów kwiatów, napotkanych zwierząt.

 

4.Przedstawienie wyników obserwacji przez poszczególne zespoły, ich porównanie, uzupełnianie przez inne grupy. Nauczycielka informuje uczniów, że na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się bliższym poznaniem roślin, które występują na łące, porozmawiamy o znaczeniu łąki dla człowieka.

 

5.Utrwalenie wiadomości o poznanych roślinach łąkowych i ich budowie.

·        Klasa podzielona na zespoły ma uporządkować otrzymane okazy roślin według podobieństwa. Początkowo porządkowanie następuje bez ukierunkowania. Nauczycielka obserwuje i w zależności od sposobu wykonania zadania przechodzi do dalszej części lekcji lub naprowadza tak, by powstał zbiór traw i zbiór kwitnących roślin nietrawiastych.

·        Obserwacja różnych traw, wyodrębnienie ich cech wspólnych.

·        Porównywanie traw z roślinami nietrawiastymi, wyodrębnianie cech różniących:

Trawy mają korzenie wiązkowe, łodygę walcowatą pustą w środku ze zgrubiałymi węzłami (łodygę trawy nazywamy źdźbłem). Liście wyrastają pojedynczo z węzłów. Kwiaty zebrane są w kłoski, nie mają barwnych płatków, są drobne, żółtozielone, brązowozielone.

Rośliny nietrawiaste mają korzeń palowy (główny z korzeniami bocznymi), kwiaty składają się z barwnych płatków, tworzących koronę osadzoną w zielonych działkach kielicha. Liście mają zróżnicowany kształt, łodyga jest pełna, mięsista.

·        Kolorowanie i podpisywanie roślin łąkowych, układanie podpisów z nazwami części traw. Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami:  Najliczniejszą grupę roślin łąkowych stanowią trawy. Często spotykaną trawą jest tymotka.

Odczytanie z karty informacji „Dla ciekawskich”: mniszek lekarski i babka lancetowata są roślinami leczniczymi, (nauczyciel demonstruje syropy, herbatki ziołowe, maści). Informacja nauczyciela o tym, że niektóre rośliny są jadalne dla człowieka (szczaw).

 

6.Przedstawienie gospodarczego i rekreacyjnego znaczenia łąki:

·        Rozwiązanie krzyżówki obrazkowej i odczytanie hasła: PASTWISKO (łąka na której pasą się zwierzęta hodowlane)

·        Omówienie ilustracji z podręcznika (łąki górskie – hale, skoszone i wysuszone rośliny łąkowe to siano, trawy kosi się w okresie kwitnienia, ponieważ mają one wtedy największą wartość pokarmową dla zwierząt, okres koszenia łąk – sianokosy, siano przechowywane jest w stodołach lub stogach, zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa związane z wypasem bydła w pobliżu szlaków komunikacyjnych)

·        Zabawa dydaktyczna „Rozmowa z łąką”: uczniowie otrzymują karty w kształcie „dymków” w dwóch kolorach. Białe – to wypowiedzi człowieka, zielone – to słowa łąki. Po cichym odczytaniu tekstów tworzą pary i prezentują swój dialog. Chętni uczniowie kontynuują dialog.

·        Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami: Łąka na której pasą się zwierzęta to pastwisko. Zebrane z łąki siano jest paszą dla zwierząt hodowlanych.

 

7.Powtórzenie działań na liczbach w zakresie 20.

-         rachunek pamięciowy,

-         wyróżnianie w zbiorze kwiatów łąkowych podzbiorów,

-         porównywanie różnicowe,

-         porównywanie obliczonych sum i różnic.

 

8.Drama: Odgadywanie nazw roślin łąkowych przedstawianych środkami werbalnymi i pozawerbalnymi.

 

9.Wyraziste czytanie wierszy o wybranych roślinach łąkowych, wyszukiwanie zjawisk poetyckich występujących w wierszach.

 

10.Nauka na pamięć wiersza „Stokrotka” i pisanie wiersza z pamięci do zeszytów (pisownia wyrazów z ó wymiennym i niewymiennym).

 

11.Uzupełnianie opisów kwiatów roślin łąkowych wybranymi wyrazami (przymiotnik jako określenie rzeczownika)

 

12.Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej kwitnącą łąkę techniką oddruku naturalnego:

·        przygotowanie do wykonania pracy (uczniowie dysponują liśćmi traw, innych roślin łąkowych, ich kwiatami. Poszczególne części zamalowują farbami i odbijają na kartonie),

·        projektowanie,

·        wykonanie pracy, ekspozycja i omówienie prac.

 

 

 

 

 

 

Notesy z zapisami dokonanymi na łące

 

 

Zestawy zasuszonych roślin przygotowane przez nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.86 ćw.1-3 (załącznik nr5)

 

 

 

 

Syropy, maści ziołowe

 

 

 

 

K. 89 ćw. 4 (załącznik nr6)

P. s.113

(załącznik nr7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartoniki – „dymki” (załącznik nr 8-9)

 

 

K. 89 ćw.5

 

 

 

K.M. 46 (załącznik nr 10)  

 

 

 

 

 

 

P. s. 108

 

 

 

 

K. 87 ćw.1,2 (załącznik nr 11)

 

Rośliny łąkowe, kartony, farby plakatowe

 

P - pogadanka

 

 

 

P – dyskusja dydaktyczna

 

 

 

 

P – pogadanka problemowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – informacja nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

O – ćwiczeniowa,

 

 

 

 

A – pogadanka, przekazanie informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, P – ekspresja słowna, gra dydaktyczna

 

 

 

 

 

 

P – ćwiczenia w rachunku pamięciowym

 

 

 

E – ekspresja słowna

 

E – przeżywanie, ekspozycja tekstu

 

 

 

 

 

O - ćwiczeniowa

O, E – ekspresja plastyczna

 

 

 

 

 

zbiorowa

 

 

 

zbiorowa

 

 

 

 

 

praca w grupach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zbiorowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indywidualna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indywidualna

 

zbiorowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grupowa

 

 

 

 

 

indywidualna

 

 

 

indywidualna zbiorowa

 

 

 

 

 

 

 

zbiorowa

 

 

 

 

indywidualna

 

 

 

indywidualna

 

Część końcowa

 

Wdrażanie do samooceny pracy własnej

 

13.Podsumowanie dnia:

·        czego dowiedzieliście się na zajęciach,

·        co się udało,

·        co sprawiło radość,

·        z czym były kłopoty.

Wyróżnienie najaktywniejszych uczniów naklejkami czterolistnej koniczynki. (W kolejnych dniach uczniowie będą nagradzani w ten sam sposób. Naklejki umieszczają w swoich dzienniczkach).

14.Zadanie pracy domowej:

·        Dowiedzcie się, czy wśród  zaobserwowanych przez was na łące zwierząt są zwierzęta będące pod ochroną.

·        Przynieście ilustracje zwierząt, które żyją na łące (chętni uczniowie).

 

 

 

 

 

 

naklejki

 

P - pogadanka

 

zbiorowa


 

DZIEŃ TRZECI

 

TEMAT DNIA: ŁĄKA DOMEM ZWIERZĄT

 

Cel ogólny:

·        Zapoznanie ze zwierzętami, które żyją na łąkach.

 

Cele operacyjne:

Uczeń:

·        Zna nazwy zwierząt, które można spotkać na łąkach.

·        Rozwija swoje zainteresowania przyrodnicze.

·        Dostrzega piękno w barwach owadów i wydawanych przez nich dźwiękach.

·        Nabywa wprawy w różnicowaniu gatunków zwierząt.

·        Zna nazwy zwierząt chronionych zamieszkujących łąki.

·        Wie, że należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami.

·        Rozumie, że wypalanie łąk niczemu nie służy.

·        Potrafi poprawnie zapisać nazwy zwierząt, które można spotkać na łące.

·        Analizuje treść wiersza „Rano na łące”.

·        Wyróżnia w tekście wiersza zjawiska poetyckie.

·        Potrafi dobrać właściwe słownictwo i wypełnić tekst z lukami.

·        Rozwija zdania.

·        Wyróżnia liczby parzyste i nieparzyste.

·        Potrafi zgodnie współpracować w zespole.

·        Potrafi dokonać samooceny swojej pracy.

 


 

 

Rodzaje edukacji i ogniwa zajęć

 

Kompetencje kluczowe

 

Sytuacje dydaktyczne

 

Środki dydaktyczne

 

Metody nauczania

 

Formy pracy

 

Część wstępna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania zwierząt

 

1.Czynności organizacyjno – porządkowe. Powitanie:

N. – Każdy bardzo chce!

U. – Żeby było super w klasie II B!

2.Zabawy dydaktyczne:

 • „Poszukaj swojego domu”: uczniowie nazywają zwierzęta łąkowe widoczne na opaskach i zakładają je na głowę. Podniesiony przez nauczyciela w górę kartonik ze słońcem pozwala dzieciom swobodnie poruszać się po sali, natomiast kartonik z chmurką jest sygnałem do zajęcia miejsca w jednym z kół (domów) podpisanych DOM OWADÓW, DOM SSAKÓW, DOM PTAKÓW, DOM INNYCH ZWIERZĄT.
 • „Dobierz sobie kolegę”: dzieci w dalszym ciągu mają na głowach opaski z sylwetkami zwierząt. Gdy w górze jest kartonik ze słońcem biegają swobodnie po klasie, na sygnał oznaczający niebezpieczeństwo (uderzenie w talerze), dobierają się parami: owad z owadem, ptak z ptakiem.

 

 

 

 

 

Opaski na głowę z rysunkami zwierząt, kartoniki ze słońcem, chmurką, talerze

 

 

 

 

 

 

P, O  – gra dydaktyczna, praktyczne działanie

 

 

 

 

 

 

 

zbiorowa

 

Część właściwa

 

 

 

Edukacja polonistyczna, środowiskowa, przyrodnicza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja przyrodnicza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna

 

 

 

Edukacja ruchowa, przyrodnicza

 

 

 

Edukacja przyrodnicza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna

 

Edukacja polonistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna

 

 

 

 

 

 

Edukacja plastyczno - techniczna

 

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania i porządkowania wiadomości zdobytych w czasie obserwacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie aktywności w zakresie stosowania zasad ochrony przyrody

 

 

 

Zdobywanie wiedzy i umiejętności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystywanie języka do opisywania rzeczywistości

 

 

Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych

 

 

 

Zdobywanie wiedzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie kultury ekologicznej

 

 

 

 

 

Rozwój sprawności umysłowych

 

Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia i czytania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności samooceny

 

3.Sformułowanie tematu dna.

Na podstawie zabaw uczniowie domyślają się, że na zajęciach będzie mowa o zwierzętach żyjących na łące.

 

4.Nawiązanie do wycieczki na łąkę, przedstawienie przez poszczególne zespoły wyników obserwacji, ich porównanie, uzupełnianie (uczniowie przedstawiają dokonane przez siebie na łące zapisy).

 

5.Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łąkach – konkurs:

 • Uczniowie podzieleni na grupy. Każda grupa otrzymuje kartoniki z ilustracjami i podpisami zwierząt, które można spotkać na łąkach (niektórych z tych zwierząt uczniowie na łące nie widzieli). Zadaniem grup jest poprawne nazwanie i klasyfikacja zwierząt. Ilustracje i podpisy uczniowie naklejają na dużych arkuszach papieru podzielonych na 4 części. Uczniowie mają do dyspozycji ilustracje i nazwy następujących zwierząt: koń, krowa, owca, bocian, czajka, żaba, kret, pasikonik, motyl, mysz polna, zając, pszczoła, biedronka, mrówka, ślimak, dżdżownica, świerszcz, chrząszcz, ważka, jelonek, skorek (dla utrudnienia zadania niektórym grupom brakuje rysunku zwierzęcia lub kartonika z nazwą).
 • Sprawdzenie poprawności wykonania zadania przez poszczególne grupy, przyznanie „czterolistnych koniczynek” zwycięskiemu zespołowi (wygrywa ten, który pierwszy poprawnie zakończy zadanie).
 • Zawieszenie arkuszy na ścianie.

 

6.Rozmowa na temat zwierząt żyjących na łące: w trakcie rozmowy dzieci prezentują przyniesione ilustracje (otrzymują „czterolistne koniczynki), nauczyciel przekazuje różne ciekawostki przyrodnicze, pokazuje zdjęcia zwierząt w albumach.

Owady – żyją na ziemi, na roślinach, przemieszczają się z miejsca na miejsce, interesują się kwiatami roślin łąkowych, mają różną wielkość, barwę, liczbę skrzydeł, zapylają rośliny; trzmiele (pod ochroną) są jedynymi owadami, które zapylają kwiaty czerwonej koniczyny, trzmiel według badań amerykańskich przeczy zasadom aerodynamiki – powierzchnia jego skrzydeł jest niewspółmiernie mała do jego masy i w świetle obecnej wiedzy nie powinien latać; biedronki zjadają mszyce; pasikoniki, ważki i motyle są pokarmem dla innych zwierząt. Owady upiększają łąkę, bez nich byłaby smutna.

Ssaki – koń, krowa, owca to zwierzęta wypasane na łąkach, kret buduje pod ziemią długie korytarze, samica rodzi młode, które są maleńkie, nagie i ślepe. Kret  żywi się pędrakami, jego korytarze mogą dochodzić do 20 metrów długości, mogą je budować nawet 2 metry pod ziemią, w kreciej norze jeden z korytarzy kończy się spiżarnią, zaś pozostałe połączone są w taki sposób, że umożliwiają mu wydostanie się w razie zagrożenia na zewnątrz.

Ptaki – bociany często odwiedzają łąki, ponieważ poszukują tam pożywienia (żab, ślimaków), czajka na łące zakłada swoje gniazdo i tu wychowuje młode, jest pod ochroną.

Inne zwierzęta – żaba (płazy), jest ich szczególnie dużo na podmokłych łąkach, ślimak (mięczaki).

Zwierzęta chronione: ropucha, motyl – paź królowej, zając bielak, czapla.

 (Na arkuszach przedstawiających zwierzęta występujące na łąkach uczniowie oznaczają zwierzęta chronione np. czerwonymi trójkątami).

 

7.Uzupełnianie zdań o zwierzętach żyjących na łące wybranymi wyrazami. Ćwiczenie utrwalające umiejętność klasyfikowania zwierząt

 

 

8.Zabawa „Motyle i sikorki” – wyjście przed budynek szkolny. (szczegółowy opis zabawy, której celem jest poznanie wymagań pokarmowych sikorek i gąsienic, poznanie stadiów rozwojowych motyli i łańcucha troficznego znajduje się w załączniku nr 10)

 

9.Przedstawienie zależności pokarmowych na łące.

 

Wspólne uzupełnienie grafu: kwiaty (rośliny) – owady (zapylają kwiaty) – ptaki.

Ustalenie odpowiedzi na pytania:

-Co by się stało, gdyby wyginęły rośliny?

-Co by się stało, gdyby wyginęły owady?

-Co by się stało, gdyby wyginęły ptaki?

Nauczyciel wspólnie z uczniami dochodzi do wniosku, że na łące panuje określony ład i porządek, rządzą tam pewne prawa. Jeżeli na łące zginą rośliny, to zginą także zwierzęta i odwrotnie.

Zwrócenie uwagi na bezmyślną działalność człowieka, który bardzo często wypala trawy na łąkach.

 

 

 

11.Powtórzenie wiadomości o liczbach parzystych i nieparzystych, własnościach dodawania.

 

12.Prezentacja wiersza pt. „Rano na łące”:

 • słuchanie recytacji wiersza,
 • rozmowa o roślinach i zwierzętach – bohaterach wypowiedzi poetyckiej,
 • głośne, jednostkowe czytanie odpowiednich fragmentów tekstu,
 • wypowiedzi uczniów dotyczące nastroju utworu oraz ustalenie, jakimi środkami autorka go osiągnęła,
 • wyszukiwanie zjawisk poetyckich występujących w utworze.

13.Układanie i rozwijanie zdań o zwierzętach.

Uczniowie układają, nauczyciel zapisuje na tablicy zdania proste (Motyl fruwa. Pszczoły brzęczą. Żabki rechoczą.), następnie ustnie rozwijają te zdania (zwrócenie uwagi na rolę przymiotnika) i samodzielnie zapisują wybrane przez siebie propozycje.

Sprawdzenie poprawności wykonania zadania, korekta błędów.

 

14.Stworzenie sytuacji problemowej, w której uczniowie zauważą potrzebę działania:

 • pokaz planszy - łąki (arkusz szarego papieru), na której brakuje zwierząt,
 • wspólne określenie zadania, które należy wykonać (modele, postaci zwierząt),
 • podanie wskazówek odnośnie sposobu wykonania pracy:

Praca zróżnicowana:

I – zajączek lub inne zwierzątko wykonane techniką origami z kółek.

II – motyl wykonany tą samą techniką, gąsienica, dżdżownica

III – samodzielnie rysują zwierzątko (zwrócenie uwagi na właściwe proporcje), a następnie je wycinają z kartonu.

 • Wykonanie pracy. Nauczyciel obserwuje działania uczniów, inspiruje pomysły, udziela rad, koryguje niedociągnięcia.
 • Ocena staranności wykonania pracy (dzieci oceniają własną pracę i jeżeli uznają, że jest ona wykonana starannie, zawieszają ją na planszy i biorą sobie „czterolistną koniczynkę).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracje zwierząt, kartoniki z nazwami zwierząt, (załącznik nr 1-6)arkusze szarego papieru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracje, albumy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. 88 ćw. 1-2 (załącznik nr 7)

 

 

 

Modele gąsienic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.M. 47 (załącznik nr 8

 

P. s. 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plansza łąki (załącznik nr 9    kółka różnej wielkości wycięte z kolorowego papieru, gazet, kartony, klej, nożyce

 

 

 

 

 

P – pogadanka

 

 

 

 

O, P – praktyczne działanie, rozwiązywanie problemów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P, A, O pogadanka problemowa, informacja nauczyciela, pokaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O - ćwiczeniowa

 

 

 

P – gra dydaktyczna

 

 

 

 

P – dyskusja dydaktyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O, P

 

 

A – praca z tekstem

E -  przeżywanie, ekspozycja utworu

 

 

 

 

 

 

O - ćwiczeniowa

 

 

 

 

 

 

 

 

O – praktyczne działanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zbiorowa

 

 

 

 

grupowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zbiorowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indywidualna

 

 

 

 

indywidualna, grupowa, zbiorowa

 

 

 

zbiorowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indywidualna

 

 

zbiorowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grupowa, indywidualna

 

 

 

 

 

 

 

 

indywidualna zróżnicowana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część końcowa

 

Wysłuchiwanie innych i branie pod uwagę ich punktu widzenia

 

 

15.Podsumowanie dnia .

16.Praca domowa: powtórz wiadomości uzyskane w ciągu minionych dni - przygotuj się do konkursu.

 

 

P- pogadanka

 

zbiorowa


 

ZAŁĄCZNIK NR  10

 

OPIS ZABAWY RUCHOWEJ „MOTYLE I SIKORKI”

Potrzebne materiały: „gąsienice” wykonane z pociętych szczoteczek do czyszczenia fajek. „Gąsienice” długości 2 – 3cm powinny być pofarbowane na różne kolory tak, aby nauczyciel miał do dyspozycji taką ilość różnego koloru kompletów gąsienic, aby odpowiadała ona połowie liczby uczniów. Każdy komplet, to pięć gąsienic tego samego koloru. Proponowane kolory to: biały, brązowy, czarny, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, różowy, seledynowy i pomarańczowy.

 

Przebieg zabawy: wprowadzenie nauczyciela: „Aby mogły przyjść na świat nowe motyle, dorosłe motyle muszą złożyć jajeczka. Motyle składają jajeczka w takich miejscach, aby później wykluwające się z jaj gąsienice miały dużo pokarmu i mogły ukryć się przed wrogami. Czy wiecie, że pokarmem gąsienic są rośliny? Po pewnym czasie gąsienice zamieniają się w nieruchome poczwarki, a z nich powstaną dorosłe motyle. Jednak nie wszystkie gąsienice dożyją czasu, w którym zamienią się w poczwarki , a potem w motyle. Część gąsienic zostanie zjedzona przez ptaki owadożerne.”

Nauczyciel dzieli uczniów na dwie równe grupy i zwraca się do uczniów jednej z nich: „Pomyślcie, że jesteście motylami, których gąsienice żerują na tych krzewach (N. pokazuje pobliskie krzewy). Tam właśnie złożyliście jaja, z których wylęgły się wasze gąsienice. Teraz dostaniecie po pięć gąsienic i waszym zadaniem będzie jak najlepsze ukrycie ich wśród gałązek tych krzewów. Macie na to dwie minuty” (Krzewy wybrane do zabawy nie powinny zajmować więcej przestrzeni niż kilka metrów). Pozostali uczniowie, powinni być w tym czasie w takim miejscu, aby nie widzieli, gdzie są ukryte gąsienice. Gdy uczniowie – motyle zakończą pracę N. zwraca się do drugiej grupy: „Wy będziecie owadożernymi ptakami – sikorkami, które muszą wykarmić swoje młode. Przysmakiem waszych piskląt są gąsienice. Macie dwie minuty na znalezienie jak największej liczby gąsienic dla waszych piskląt”.

Po powrocie uczniów sprawdzamy, która „sikorka” najlepiej wykarmi swoje młode, a która będzie miała z tym problemy, jakiego koloru gąsienice były odnajdywane najczęściej, a jakiego najrzadziej, ustalenie, że najczęściej były odnajdywane gąsienice o kolorach jaskrawych i kontrastujących z podłożem, natomiast gąsienice w kolorach najbardziej zbliżonych do naturalnego podłoża były znajdywane rzadziej. Wyciągnięcie wniosku: upodobnienie się zwierząt do środowiska naturalnego czyni je niewidocznymi, dzięki temu mniejsze niebezpieczeństwo zagraża im ze strony wrogów.


 

 

DZIEŃ CZWARTY

 

TEMAT DNIA:  MUZYKA ŁĄKI

 

Cel ogólny:

·        Rozbudzanie wyobraźni twórczej dziecka

 

Cele operacyjne:

Uczeń:

·        Porządkuje i wykorzystuje zdobyte wiadomości.

·        Jest wytrzymały w drodze do rozwiązania problemu.

·        Bierze udział w rozmowie na dany temat, wypowiada się pełnymi zdaniami.

·        Potrafi uzupełnić opis brakującymi wyrazami.

·        Rozpoznaje przymiotniki.

·        Rozwiązuje zadania dotyczące porównywania różnicowego.

·        Słucha z uwagą utworu muzycznego. Zauważa kontrastowe typy melodii.

·        Zauważa odmienność myśli muzycznej – dzieli utwór na części.

·        Tworzy melodię w określonym rytmie.

·        Śpiewa piosenkę.

·        Wie, że w wyobraźni wszystko jest możliwe, chce ją rozwijać.

·        Chętnie występuje publicznie, radzi sobie z sukcesem i porażką.

 

 


 

 

Rodzaje edukacji i ogniwa zajęć

 

 

Kompetencje kluczowe

 

Sytuacje dydaktyczne

 

Środki dydaktyczne

 

Metody nauczania

 

Formy pracy

 

Część wstępna

 

 

 

Edukacja polonistyczna, społeczna

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności organizowania pracy, komunikacja nauczyciel - klasa

 

1.czynności organizacyjno – porządkowe. Powitanie:

N. Każdy bardzo chce!

U. Żeby było super w klasie II B!

2.Nawiązanie do tematu dnia i planowanie zajęć – wykorzystanie metody aktywizującej „graffiti”.

Nauczyciel pisze na tablicy problem do rozwiązania: Jak spędzić dzisiejszy dzień, żeby się nie nudzić?. Następnie dzieli klasę na pięć grup i usadza dzieci na obwodzie koła. Każda grupa otrzymuje plakat z niedokończonym zdaniem:

-Proponujemy, aby..............................................................

-Mamy nadzieję, że nie zabraknie........................................

-Na pewno będziemy...........................................................

-Wszystkim życzymy..........................................................

-Zapewniamy, że.................................................................

Zadaniem grup jest wymyślanie zakończeń zdań i wpisanie ich u dołu plakatu oraz zagięcie pod spód tak, aby nie były widoczne dla pozostałych. Plakaty krążą od grupy do grupy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gdy wszystkie grupy wpiszą swoje propozycje następuje ich odczytanie, analiza.

 

 

 

 

 

 

Plakaty z rozpoczętymi zdaniami

 

 

 

 

 

 

P – aktywizująca „graffiti”

 

 

 

 

 

 

grupowa, zbiorowa

 

Część właściwa

 

 

 

Edukacja muzyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna, środowiskowa

 

Edukacja muzyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna

 

Porządkowanie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy

 

 

 

 

Zdobywanie wiedzy i umiejętności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie postaw ekologicznych

 

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworu muzycznego, rozumienia jego treści i śpiewania

 

 

 

 

Kształcenie pamięci, logicznego myślenia oraz rozwiązywania zadań

 

Wykorzystywanie języka do opisywania rzeczywistości

 

3.Konkurs – indywidualna praca dzieci w trzech poziomach możliwości. Po uzupełnieniu kart ich sprawdzenie i ocena – przyznanie czterolistnych koniczynek.

 

4.Słuchanie utworu instrumentalnego s. Prokofiewa „Marsz koników polnych”

Kontrasty w muzyce, budowa utworu ABA

 

5.Układanie melodii do tekstów w określonym rytmie.

-Dobieranie rytmu do podanych słów.

-Śpiewanie w określonym rytmie (melodia improwizowana przez dzieci)

-Układanie melodii do wiersza, rozmowa na temat jego treści, indywidualne śpiewanie przez chętnych uczniów.

                     Zioła, zioła, wonne zioła

                     rosną wszędy dookoła,

                     pełne woni, pełne mocy,

                     rosną ludziom ku pomocy.

 

6.Dłuższe, kilkuzdaniowe wypowiedz dzieci dotyczące ich stosunku do roślin i zwierząt dziko żyjących.

 

 

7.Nauka piosenki pt. „Każdy kwiat to mały świat”

-Odczytanie tekstu piosenki przez nauczyciela.

-Rozmowa na temat słów piosenki.

-Wysłuchanie nagrania z kasety.

-Budowa utworu AB.

-Rytmiczne odczytanie słów przez chętnych uczniów i całą klasę.

-Wspólne śpiewanie piosenki.

-Śpiewanie indywidualne przez chętnych uczniów kolejnych zwrotek, refren śpiewają wszyscy.

 

8.Ćwiczenia i zadania utrwalające umiejętność porównywania różnicowego.

 

 

9.Rozpoznawanie zwierząt hodowlanych na podstawie ich opisów.

Ciche czytanie ze zrozumieniem.

Rola przymiotnika w zdaniu, wyszukiwanie przymiotników.

Ćwiczenia w pisaniu.

Uzupełnianie opisu wybranego zwierzęcia.

 

 

10.Drama: Kapela na łące.

Rechoczą żaby, grają świerszcze, brzęczą pszczoły, śpiewają ptaki, klekocze bocian itp.

Wykorzystanie instrumentów melodycznych, efektów akustycznych, własnego głosu.

 

 

Karty pracy (załącznik nr 1-3)

 

 

Kaseta audio

 

 

 

K. 90 ćw.2-4 (załącznik nr 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. s. 112 (załącznik nr 5)

 

Kaseta audio

 

 

 

 

 

 

 

K.M. 48 (załącznik nr 6)

 

 

K. 89 ćw.1-3 (załącznik nr 7)

 

 

 

 

 

 

Instrumenty muzyczne

 

O – ćwiczeniowa

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P – pogadanka

 

 

 

E – ekspozycja utworu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O - ćwiczenia

 

 

 

A – praca z tekstem

 

 

 

 

 

 

E – ekspresja muzyczna

 

Indywidualna zróżnicowana

 

 

Zbiorowa

 

 

 

zbiorowa, indywidualna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zbiorowa

 

 

 

zbiorowa, indywidualna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indywidualna

 

 

 

zbiorowa, indywidualna

 

 

 

 

 

 

indywidualna

 

 

Część końcowa

 

Prezentowanie własnego punktu widzenia

 

9.Podsumowanie dnia i samoocena.

Nawiązanie do początku zajęć, powtórne rozwieszenie plakatów i dyskusja.

 

 

P – dyskusja dydaktyczna

 

zbiorowa


 

ZAŁĄCZNIK NR 1

KARTA PRACY NR 1

I  POZIOM

1.Uzupełnij zdanie:

Łąka to zbiorowisko............................. i siedlisko................................. .

 

2.Wypisz jak najwięcej nazw roślin kwiatowych łąki: ...................................................

.........................................................................................................................................

 

3.Właściwości lecznicze posiadają następujące rośliny łąkowe: ...................................

.........................................................................................................................................

 

4.Spośród podanych niżej nazw zwierząt zamieszkujących łąki podkreśl te, które należą do chronionych: kret, dżdżownica, ważka, trzmiel, biedronka, czajka, pasikonik, paź królowej, bocian, pszczoła, ropucha, żaba.

 

5.Wymień jak najwięcej owadów występujących na łąkach: ........................................

.........................................................................................................................................

 

6.Przyporządkuj podane nazwy zwierząt łąkowych do odpowiednich grup:

mucha, żaba, motyl, kret, bocian, konik polny, jaszczurka, ślimak, czajka. 

OWADY..........................................................................................................................

PTAKI.............................................................................................................................

SSAKI..............................................................................................................................

INNE...............................................................................................................................

 

7.Dlaczego kret jest zwierzęciem chronionym?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

ZAŁĄCZNIK NR 2

KARTA PRACY NR 1

II  POZIOM

 

1.Spośród podanych niżej nazw roślin i zwierząt wybierz nazwy tych, które żyją na łące. Podkreśl je zieloną kredką.

jaśmin, forsycja, tymotka, babka wąskolistna, szczaw zwyczajny, mniszek lekarski, koniczyna, porzeczka, foka, ropucha, kret, dzięcioł, ślimak, motyl, trzmiel, czajka, bocian, dżdżownica, królik.

 

2.Podkreślone nazwy roślin przyporządkuj do odpowiednich grup:

TRAWY...........................................................................................................................

ROŚLINY KWIATOWE................................................................................................

ZIOŁA.............................................................................................................................

 

3.Uzupełnij zdania:

Wśród traw możesz znaleźć gniazdo.............................. . Na kwiatach możesz zobaczyć różne............................ np. .............................................................................

.........................................................................................................................................

 

4.Wymień znane ci chronione gatunki roślin i zwierząt łąkowych: ...............................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 3

KARTA PRACY NR 1

III  POZIOM

 

 

 

1.Zrozsypanki wyrazowej ułóż i zapisz zdanie

roślin

środowisko

Łąka

i

wielu

to

zwierząt.

 

.........................................................................................................................................

 

2.Podkreśl rośliny i zwierzęta żyjące na łące:

wiechlina łąkowa, trzmiel, babka wąskolistna, motyl, bocian, żaba, tymotka, szczaw zwyczajny, róża, żółw, dzięcioł, kret, czajka, malina

 

3.Przyporządkuj za pomocą strzałek

ptak                     kret

 owad                      czajka

        ssak                      pasikonik


 

DZIEŃ PIĄTY

 

TEMAT DNIA: BARWY TĘCZY

 

Cele ogólne:

·        Poznanie zjawiska powstawania tęczy.

·        Organizowanie sytuacji problemowych sprzyjających procesowi tworzenia.

 

Cele operacyjne:

Uczeń:

·        Wytłumaczy, w jaki sposób powstaje tęcza, wie z jakich kolorów się składa.

·        Określa temperaturę barw (barwy zimne, ciepłe).

·        Potrafi wywołać zjawisko rozszczepienie światła przy użyciu szklanki wody.

·        Rozumie znaczenie pojęć związanych z tematem dnia: pryzmat, rozszczepienie światła, tęcza, pisarz, poeta.

·        Potrafi dobrać właściwe słownictwo i wypełnić tekst z lukami.

·        Rozpoznaje rzeczowniki i przymiotniki.

·        Potrafi prawidłowo napisać wyrazy, które kojarzą mu się z tęczą.

·        Dostrzega niezwykłość poetyckiego obrazowania zjawisk przyrody, wie, że poeta „maluje słowami”.

·        Wykazuje kreatywność myślenia, potrafi ułożyć dalszą część baśni.

·        Dostrzega różnicę między wierszem a prozą.

·        Współdziała w grupie i umiejętnie dzieli pracę między jej członków.

·        Kształtuje sprawność psychomotoryczną w zabawach przy nauce.

 


 

Rodzaje edukacji i ogniwa zajęć

 

Kompetencje kluczowe

 

Sytuacje dydaktyczne

 

Środki dydaktyczne

 

Metody

 

Formy pracy

 

Część wstępna

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna, plastyczna

 

 

 

 

 

 

 

1.Czynności organizacyjno – porządkowe. Powitanie:

N. Każdy bardzo chce!

U. Żeby było super w klasie II B!

 

2.Wytworzenie sytuacji inspirującej określony rodzaj aktywności uczniów:

·        Odszukanie wstążek w kolorach tęczy (uczniowie dzielą się na siedem grup, wybierając dowolny kłębek wełny. Zwijany kłębek doprowadza do ukrytych w klasie wstążek. Uczniowie zabierają je i wracają do kręgu).

·        Zawieszenie wstążek na tablicy.

·        Grupowanie wstążek według temperatury barw i uzasadnienie takiego wyboru.

·        Odwołanie się do wiedzy uczniów:

-         Gdzie te kolory występują razem?

-         Czy widzieliście tęczę?

-         Kiedy można ją zobaczyć?

-         Czy bez słońca może pojawić się tęcza?

(Kropelki wody zawieszone w powietrzu powodują rozszczepienie światła słonecznego)

 

3.Sformułowanie tematu dnia:

Informacja nauczyciela: Tak powstaje tęcza w warunkach naturalnych. Proponuję wam wykonanie doświadczenia, w wyniku którego w naszych klasowych, a więc sztucznych warunkach wywołamy tęczę.

 

 

 

 

 

 

Wstążki w kolorach tęczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P – metody aktywizujące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – informacja nauczyciela

 

 

 

 

 

grupowa, zbiorowa

 

Część właściwa

 

Edukacja przyrodnicza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna, plastyczna

 

 

 

 

Edukacja muzyczno – ruchowa

 

 

Edukacja przyrodnicza

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna

 

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna, plastyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja muzyczna

 

 

 

Rozwijanie umiejętności posługiwania się bezpośrednimi metodami poznawania przyrody

 

 

 

 

Zdobywanie wiedzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystywanie, łączenie różnych elementów wiedzy

 

 

 

 

Kształcenie umiejętności porządkowania zdobytej wiedzy

 

 

 

Kształtowanie motoryki

 

Rozwijanie umiejętności posługiwania się bezpośrednimi metodami poznawania rzeczywistości

 

 

Posługiwanie się językiem ojczystym w zakresie pisania, mówienia i czytania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcanie do twórczej ekspresji, rozwijanie uzdolnień indywidualnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności wykonywania czterech podstawowych działań na liczbach

 

 

 

 

 

4.Przygotowanie doświadczenia:

-Jak myślicie, co będzie potrzebne do wykonania tego doświadczenia?

-Co może być źródłem światła? (N. włącza rzutnik)

-Jakiego koloru jest światło?

-W jaki sposób rozchodzi się światło?

-Czy już pojawiła się tęcza?

Informacja nauczyciela: Mam jeszcze jeden, bardzo ważny przedmiot, potrzebny do wykonania doświadczenia. Jest to pryzmat. (Dzieci dotykają, oglądają pryzmat, omawiają jego kształt, kolor, fakturę).

 

5.Wykonanie doświadczenia:

Nauczyciel wykonuje doświadczenie z pryzmatem i rzutnikiem uzyskując tęczę, pyta dzieci jakie dostrzegają kolory. Informuje

 

ich, że białe światło, które do nas dociera, w rzeczywistości składa się z wiązek o różnych barwach. Wiązki te, przechodząc przez pryzmat, dwukrotnie załamują się przy wejściu i wyjściu. Jednak poszczególne wiązki – czyli poszczególne barwy, załamują się pod różnymi kątami. Zjawisko to nazywa się rozszczepieniem światła. W ten sposób powstaje tęcza.

 

6.Ułożenie wstążek w kolejności zgodnej z kolorami tęczy, odczytanie powstałego hasła „tęczowe” (na dole każdej wstążki wypisano litery, na które wcześniej nauczyciel nie zwracał uczniom uwagi).

 

7.Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o rzeczowniku i przymiotniku:

·        Jaka to część mowy?

·        Co określa przymiotnik?

·        Podajcie rzeczowniki, które mogą być określone przymiotnikiem „tęczowe”

 

8.Utrwalenie kolejności barw w tęczy:

·        Zapoznanie uczniów z treścią wierszyka (pierwsze litery kolejnych wyrazów podpowiadają nazwę barwy):   CZEMU   PATRZYSZ   ŻABKO   ZIELONA   NA   GŁODNEGO FILEMONA

·        Indywidualna praca z kartą (podanie nazw roślin, z których pochodzą kwiaty).

 

9.Ćwiczenia ruchowe przy nagraniu „Pada deszczyk”

 

10.Samodzielne wykonanie przez uczniów (w parach) doświadczenia zgodnie z poleceniami umieszczonymi na Karcie Pracy .

Celem ćwiczenia jest wywołanie zjawiska rozszczepienia światła. Uczniowie używają w tym celu szklanki napełnionej wodą. Na karcie pracy zaznaczają, które z wymienionych przedmiotów lub zjawisk mogą być pryzmatem, głośno odczytują i porównują wyniki.

 

11.Uzupełnianie tekstu z lukami, odczytywanie uzupełnionych kart pracy – powstałych wierszy, wspólne próby nadawania tytułów powstałym wierszom.

 

12.Porównanie wierszy dzieci z oryginałem: wierszem M.Konopnickiej „Tęcza”.

 

13.Analiza treści wiersza:

·        Jak poetka przedstawia tęczę?

·        Do czego ją porównuje? (wyjaśnienie słowa „atłas” – oglądanie, dotykanie kawałka materiału)

·        Kiedy słoneczko malowało tęczę?

·        Skąd pożyczyło farby?

 

14.Gromadzenie słownictwa kojarzącego się dzieciom ze zjawiskiem tęczy, jej barwami. (Uczniowie zapisują wyrazy, wyrażenia na paskach  papieru. Każde dziecko otrzymuje po kilka pasków w kolorach występujących w tęczy).

 

15.Tworzenie kaligramu: po odczytaniu i określeniu przez kolejne dzieci jaką część mowy zapisały na kartce następuje jej przyklejenie na przygotowanym przez nauczyciela dużym kartonie, podzielonym na siedem pasów. W rezultacie powstaje tęcza, na której znajduje się zgromadzone przez dzieci słownictwo.

 

 

16.Stworzenie nastroju do pisania przez uczniów baśni:

·        Obserwacja efektu zmieszania się kolorów występujących w tęczy: wybranie odpowiednich farb, ich zmieszanie ze sobą (powstaje kolor szary)

·        Nauczyciel mówi: wyobraźcie sobie, że jest to ilustracja do pewnej baśni, która zaczyna się tak

Daleko, daleko było Tęczowe Królestwo. Wszyscy w nim żyli szczęśliwie i radośnie. Pewnego dnia pojawił się zły czarodziej, który schował wszystkie kolory. Zrobiło się........

Jak myślicie? Co było dalej? Jak pomóc mieszkańcom Tęczowego Królestwa?

Rozdanie kart pracy z początkiem baśni, pisanie dalszego ciągu przez uczniów.

 

17.Odczytanie powstałych tekstów. Przyznanie „czterolistnych koniczynek”.

 

18.Wypowiedzi ustne uczniów ukierunkowane pytaniami nauczyciela:

-Jakie teksty tworzyliśmy na zajęciach?

-Czy łatwo było wam tworzyć te teksty?

-Co wam sprawiało najwięcej trudności?

-Kto zajmuje się pisaniem takich tekstów?

Pokaz przez nauczyciela:

-tomiku wierszy – poeta

-książki pisanej prozą – pisarz

-różnych gazet – dziennikarz

 

19.Zebranie ułożonych tekstów (wierszy i baśni) i umieszczenie ich wokół kaligramu tęczy.

 

20.Zabawa matematyczna – „Gimnastyka liczb”

Dzieci siedzą w ławkach i piszą w zeszytach po jednej dowolnej liczbie, która jest większa od 20, ale mniejsza od 50. Następnie nauczyciel zapowiada gimnastykę dla tych liczb: będą się one zmniejszać, zwiększać, w zależności od polecenia. Do każdego polecenia dzieci zapisują obliczenia w zeszycie, każdy z udziałem swojej liczby.

Polecenia:

-Dodaj do swojej liczby 17.

-Odejmij od swojej liczby 9.

-Pomnóż swoją liczbę przez 2.

-Dodaj do swojej liczby dwa razy większą od niej.

 

-Odejmij od swojej liczby dwie dziesiątki.

-Dodaj swoją liczbę do 100.

-Jeśli się da, podziel swoją liczbę na dwie równe części .

Odczytywanie działań przez chętne dzieci, pozostałe słuchają, jeśli zauważą błąd – podnoszą rękę do góry.

 

21.Zbiorowe powtórzenie piosenki „Każdy kwiat to mały świat”

 

 

 

Rzutnik, pryzmat, ekran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. 90 (załącznik nr 1)

 

 

Karta pracy nr1(załącznik nr 2), szklanki z wodą, latarki, białe kartki papieru

 

 

Karta pracy nr 2 (załącznik nr 3)

P. s.109 (załącznik nr 4)

 

 

Kawałek materiału

 

 

 

paski papieru w kolorach tęczy

 

 

duży, błękitny karton

 

 

 

 

 

Farby plakatowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta pracy nr3 (załącznik nr 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książki, gazety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaseta audio

 

 

O – praktyczne działanie, doświadczenie

 

 

 

 

A – informacja nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O – praktyczne działanie, ćwiczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - anegdota

 

 

 

 

O - ćwiczenie

 

 

O – działanie praktyczne

 

O – doświadczenie

 

 

 

 

 

 

P – praca z tekstem

 

 

E – ekspozycja utworu

 

 

 

 

 

 

 

 

P, A 

 

 

 

 

 

 

 

O – praktyczne działanie

 

 

 

P – praca z tekstem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P – pogadanka, dyskusja dydaktyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O – ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zbiorowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zbiorowa 

 

 

 

 

zbiorowa

 

 

 

 

 

 

 

zbiorowa

 

 

 

indywidualna

 

 

zbiorowa

 

zespołowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualna

 

 

 

Zbiorowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualna

 

 

 

 

Zbiorowa

 

 

 

 

 

 

 

indywidualna, zbiorowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indywidualna

 

 

 

zbiorowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zbiorowa

 

Część końcowa

 

Prezentowanie własnego punktu widzenia

 

Słuchanie innych i branie pod uwagę ich punktu widzenia

 

22.Podsumowanie tygodnia pracy z wykorzystaniem aktywizującej metody integracyjnej „Krasnoludek”

Uczniowie siedzą w kręgu. Nauczyciel rozpoczyna zdania i rzuca piłeczkę do wybranego dziecka:

-W tym tygodniu rozmawialiśmy o ..................

-Najbardziej podobało mi się ............................

-Poznałem .....................................................itd.

Piłka krąży po kręgu, uczniowie kończą kolejne rozpoczęte zdania.

 

23.Ocena całotygodniowej pracy uczniów: uczniowie liczą swoje „czterolistne koniczynki”, otrzymują wpisy do dzienniczków:

PRACOWAŁEŚ WSPANIALE! GRATULUJĘ!

CIESZĘ SIĘ, ŻE ZA KAŻDYM RAZEM IDZIE CI CORAZ LEPIEJ.

JUTRO MOŻESZ OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ. BĄDŹ WYTRWAŁY!

 

piłeczka

 

A, E

 

zbiorowa


 

OSNOWA ZAJĘĆ Z EDUKACJI RUCHOWEJ

 

ZADANIA ZAJĘĆ:

·        Nauka leżenia przewrotnego.

·        Doskonalenie czworakowania.

·        Rozwijanie zręczności manualnej.

·        Doskonalenie prawidłowej postawy ciała.

·        Wdrażanie do współzawodnictwa w grupie oraz bezpieczeństwa w czasie wykonywania ćwiczeń.

 

 

METODY: zadaniowa, zabawowo – naśladowcza, twórcza

 

FORMY PRACY: indywidualna, grupowa, zbiorowa

 

PRZYBORY I SPRZĘT: 4 obręcze, ławka gimnastyczna, plastykowe butelki

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

 

 

Część wstępna:

1.Czynności organizacyjno – porządkowe:

·        Zbiórka w szeregu, raport.

·        Powitanie hasłem „Ćwicz – radośnie, ćwicz – uważnie”.

·        Podanie zadań zajęć.


 

2.Ćwiczenia ożywiające:

·        Zabawa „Figurki”: swobodny bieg w różnych kierunkach i przekładanie butelki z ręki do ręki z przodu, z tyłu, ruchem okrężnym wokół siebie, a na zapowiedź „Figurki” zatrzymać się w fantazyjnej pozycji.

·        Bieg po sali, na sygnał siad skrzyżny, ręce na kolana, plecy wyprostowane (zwrócenie uwagi na prawidłową postawę ciała).

3.Ćwiczenia kształtujące rąk, nóg i tułowia:

-         Podrzuty i chwyty butelki w marszu, biegu i z dobieganiem (wysokie unoszenie kolan),

-         W marszu dotykanie kolanem butelki trzymanej z przodu oburącz,

-         W siadzie skrzyżnym, butelka poziomo na głowie przytrzymywana palcami rąk – skręty tułowia w lewo i w prawo, a następnie uniesienie butelki w górę i skłon tułowia w przód,

-         W staniu w rozkroku – rysowanie butelką kół oraz ósemek wokół nóg,

-         Przeskoki przez leżące i stojące butelki,

-         W leżeniu tyłem, butelka między stopami – przeniesienie nóg za głowę i dotknięcie butelką podłogi (kolana wyprostowane)

-         W leżeniu przodem, czoło na butelce – skłon tułowia w tył. Butelka cały czas przy czole przytrzymywana palcami rąk, łokcie w bok. Powrót do leżenia (wzrok w czasie ćwiczenia skierowany na podłogę)

-         W staniu jednonóż – ustawianie butelki na nodze wolnej na zmianę prawej i lewej.

4.Zabawy ożywiająca:

-         Wyścigi rzędów. Ćwiczący tworzą 4 zespoły i ustawiają się przed linią startu w rzędach. Przed każdym rzędem w odległości 7 m leży obręcz. Na sygnał pierwsi z rzędów biegną do obręczy, zostawiają w niej butelkę i wracają do swojego rzędu. Dotykając ręką butelki czekającego, dają znak do biegu. W drugiej części wyścigu ćwiczący na sygnał biegną jeden za drugim, każdy bierze butelkę i wraca na swoje miejsce. Wygrywa zawsze rząd, który pierwszy ukończy zadanie, za co otrzymuje 1 punkt. Zwycięża zespół, który zdobędzie największą liczbę punktów.

-         Biegi na czworakach: każdy zespół ustawia tor przeszkód według własnych pomysłów, a następnie pokonuje go na czworakach slalomem. (Ocena prac zespołów)

 

Część główna:

·        Nauka leżenia przewrotnego: w leżeniu tyłem przenoszenie butelki za głowę (kolana proste) i postawienie jej na podłodze.

·        Przygotowanie do skoku zawrotnego – stojąc z boku ławki w podporze przodem (dłonie na ławce) z odbicia obunóż wyskok kuczny na ławkę i zeskok na drugą stronę ławki (przy zeskoku unosić wysoko biodra).

·        Przewrót w przód po czworakowaniu na odcinku 5-6 m długości.

·        Przejście równoważne po skakance krokiem mierniczym.

Zespoły rozpoczynają i kończą ćwiczenia na poszczególnych stanowiskach na sygnał prowadzącego. Każdy ćwiczący przechodzi kolejno przez wszystkie stanowiska.

 

Część końcowa:

- Ćwiczenia z butelką według inwencji dzieci,

- Prowadzący wyklaskuje rytm, dzieci po wysłuchaniu wystukują go butelką o podłogę.

- Zbiórka, omówienie zajęć, pożegnanie


 

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

KARTA PRACY NR 3

 

Daleko, daleko było Tęczowe Królestwo. Wszyscy w nim żyli szczęśliwie i radośnie. Pewnego dnia pojawił się zły czarodziej, który schował wszystkie kolory. Zrobiło się ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 

KOŃ

DŻDŻOWNICA

MYSZ POLNA

KROWA

OWCA

BOCIAN

CZAJKA

ŻABA

KRET

PASIKONIK

MOTYL

PSZCZOŁA

BIEDRONKA

ZAJĄC

MRÓWKA

ŚWIERSZCZ

WAŻKA

CHRZĄSZCZ

PAŹ KRÓLOWEJ

JELONEK

SKOREK

MUCHA

TRZMIEL

ROPUCHA